Programy Unijne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PROGRAMY UNIJNE

RAK NA WSPAK

PROGRAM REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
“RAK NA WSPAK”

NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego “RAK NA WSPAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Program skierowany jest do grupy 105 pacjentów w wieku aktywności zawodowej (15+) z terenu województwa łódzkiego, będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz do osób pragnących wrócić na rynek pracy dzięki otrzymanym świadczeniom rehabilitacyjnym. W Programie nie mogą brać udziału osoby posiadające orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy oraz korzystające z rehabilitacji w ramach środków publicznych w chwili deklarowania chęci udziału w Programie.

CELE PROGRAMU
Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego Uczestników oraz ich szybszy powrót do aktywności życiowej, w tym również zawodowej. Realizacja Programu przebiega zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon 510 182 755
e-mail: rehabilitacja@eskulapretkinia.pl

Istnieją dwie ścieżki umożliwiające przystąpienie do Programu:

 • Pacjent spełniający kryteria uczestnictwa zostaje skierowany do udziału w Programie przez lekarza prowadzącego (onkolog, chirurg onkolog, torakochirurg, chemioterapeuta, radioterapeuta, neurochirurg, ortopeda, ginekolog itp.)
 • Pacjent zgłasza się do Biura Projektu, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji kierowany jest na konsultacje do lekarza onkologa, który wydaje decyzje o włączeniu do programu. Następnie pacjent kierowany jest na wizytę u lekarza rehabilitacji medycznej, który ustala Indywidualny Plan Rehabilitacji.

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od 4 do 10 procedur dziennie (w zależności od potrzeb Pacjenta). Po każdej z serii zabiegów odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna, której celem jest stwierdzenie zasadności dalszej rehabilitacji (lub jej modyfikacja). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa/seksuologa, psychoterapeuty, logopedy oraz dietetyka. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu.

Czas trwania projektu do 30.11.2021r.

Rozeznanie Rynku nr LO/1/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza onkologa

Rozeznanie Rynku nr LO/1/2020/Eskulap

31.01.2020

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie konsultacji onkologicznych przez lekarza ze specjalizacją w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, w związku z realizacją projektu „Rak na Wspak” w ramach Osi Priorytetowej 10- X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Działania 03 -X.3. Ochrona utrzymanie i przywrócenia zdrowia. Podziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej uławiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Tytuł projektu „Rak na Wspak” wdrożenie na obszarze miasta Łodzi i powiatu pabianickiego Programu Rehabilitacyjnego  dla Pacjentów onkologicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt, ul. Kusocińskiego 61,
94-054 Łódź, NIP 7272752048, telefon 510182755, e-mail a.stanislawska@eskulapretkinia.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta konsultacji onkologicznych) dla 105 uczestników/czek). Kwalifikacja uczestników/czek do Programu Rehabilitacyjnego.

Podczas Konsultacji Onkologicznej lekarz poinformuje pacjenta o możliwych korzyściach zdrowotnych wynikających z udziału w rehabilitacji. Na podstawie indywidualnej historii choroby, wywiadu i badania fizykalnego o ile nie stwierdzi przeciwskazań wystawi skierowanie. W przypadku wątpliwości zleci badanie USG Doppler i /lub zleci dodatkowe konsultacje (np. z chirurgiem naczyniowym, neurologiem, ortopedą), a skierowanie wystawi na podstawie jej wyników. Czas trwania konsultacji 30 min.

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji projektu „Rak na Wspak” wynagrodzenie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce świadczenia usług: Eskulap Spółka Cywilna, ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi oraz dla części uczestników projektu – w siedzibie wybranego podmiotu medycznego na terenie powiatu pabianickiego.

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIAŁU

Oferent musi być lekarzem z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją w dziedzinie lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej.

KRYTERIA WYBORU OFERT

Cena – 100%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 100 pkt,

gdzie: C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach,
Cb – cena oferty badanej.

Porównywaną ceną będzie cena brutto za wizytę lekarską podanej formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać:  wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: a.stanislawska@eskulapretkinia.pl według wzoru określonego w załączniku nr 1, w formie zeskanowanych dokumentów do 06.02.2020 r. Dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta.

Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Opis – Rozeznanie Rynku nr LO/1/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza onkologa

Rozeznanie Rynku nr LR/2/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza rehabilitacji

Rozeznanie Rynku nr LR/2/2020/Eskulap

31.01.2020

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie Porad Rehabilitacyjnych lekarza ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej w związku z realizacją projektu „Rak na Wspak” w ramach Osi Priorytetowej 10- X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Działania 03 -X.3. Ochrona utrzymanie i przywrócenia zdrowia. Podziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Tytuł projektu „Rak na Wspak” wdrożenie na obszarze miasta Łodzi i powiatu pabianickiego Programu Rehabilitacyjnego  dla Pacjentów onkologicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt, ul. Kusocińskiego 61,
94-054 Łódź, NIP 7272752048, telefon 510182755, e-mail a.stanislawska@eskulapretkinia.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta Porad Rehabilitacyjnych dla 105 uczestników/czek projektu, które obejmują:

 • Pierwsza Porada Rehabilitacyjna – opracowanie Indywidualnego Planu Rehabilitacji (zorganizowanych w 3 cyklach po 10 dni zabiegowych) w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, badania fizykalnego (ruchomość w stawach, wielkość obrzęku, dolegliwości bólowe, stopień funkcjonalnej samodzielności). Czas trwania pierwszej porady rehabilitacyjnej 30 min. Pierwsze 2 cykle zakończą się Rehabilitacyjną Poradą Kontrolną w celu weryfikacji efektów zastosowanych interwencji i dokonania ewentualnych modyfikacji zaleceń.
 • Końcowa Porada Rehabilitacyjna – ocena i podsumowanie udziału w programie. Czas trwania porady 30 min.

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji projektu „Rak na Wspak” wynagrodzenie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.

 

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce świadczenia usług: Eskulap Spółka Cywilna, ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi oraz dla części uczestników projektu – w siedzibie wybranego podmiotu medycznego na terenie powiatu pabianickiego.

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIAŁU

Oferent musi być lekarzem z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej.

KRYTERIA WYBORU OFERT

Cena – 100%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 100 pkt,

gdzie: C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach,
Cb – cena oferty badanej.

Porównywaną ceną będzie cena brutto za Poradę Rehabilitacyjną podanej formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać:  wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: a.stanislawska@eskulapretkinia.pl według wzoru określonego w załączniku nr 1, w formie zeskanowanych dokumentów do 06.02.2020 r. Dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta.

Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Opis – Rozeznanie Rynku nr LR/2/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza rehabilitacji

Rozeznanie Rynku nr LNO/3/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza neurologa, ortopedy, chirurga naczyniowego/USG Doppler

Rozeznanie Rynku nr LNO/3/2020/Eskulap

31.01.2020

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie konsultacji lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie neurologii,  ortopedii, chirurgii naczyniowej, wykonanie USG Doppler w związku z realizacją projektu „Rak na Wspak” w ramach Osi Priorytetowej 10- X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Działania 03 -X.3. Ochrona utrzymanie i przywrócenia zdrowia. Podziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Tytuł projektu „Rak na Wspak” wdrożenie na obszarze miasta Łodzi i powiatu pabianickiego Programu Rehabilitacyjnego  dla Pacjentów onkologicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt, ul. Kusocińskiego 61,
94-054 Łódź, NIP 7272752048, telefon 510182755, e-mail a.stanislawska@eskulapretkinia.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta Konsultacji lekarskich na zlecenie lekarza onkologa dla 105 uczestników/czek projektu.

1.Konsultacje z lekarzem ze specjalizacją w dziedzinie:

– neurologii,

– ortopedii,

– chirurgii naczyniowej,

 1. Wykonanie badania USG Doppler

Podczas Konsultacji Onkologicznej lekarz kwalifikując pacjenta do Programu w zależności od zapotrzebowania zleci badanie USG Doppler i /lub zleci dodatkowe konsultacje z chirurgiem naczyniowym, neurologiem, ortopedą, na podstawie, których wystawi skierowanie do Programu Rehabilitacyjnego.

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach realizacji projektu „Rak na Wspak” wynagrodzenie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta.

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce świadczenia usług: Eskulap Spółka Cywilna, ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi oraz dla części uczestników projektu – w siedzibie wybranego podmiotu medycznego na terenie powiatu pabianickiego.

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Eskulap Spółka Cywilna E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIAŁU

Oferent musi być lekarzem z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją w dziedzinie neurologii, ortopedii, chirurgii naczyniowej (z możliwością wykonania USG Doppler).

KRYTERIA WYBORU OFERT

Cena – 100%
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 100 pkt,

gdzie: C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co – cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach,
Cb – cena oferty badanej.

Porównywaną ceną będzie cena brutto za Poradę Rehabilitacyjną podanej formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać:  wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odnoszących się do formy udzielania wsparcia.

 • Neurolog
 • Chirurg Naczyniowy/USG Doppler
 • Ortopeda

TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: a.stanislawska@eskulapretkinia.pl według wzoru określonego w załączniku nr 1, w formie zeskanowanych dokumentów do 06.02.2020 r. Dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta.

Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Opis – Rozeznanie Rynku nr LNO/3/2020/Eskulap dot. zatrudnienia na stanowisko lekarza neurologa, ortopedy, chirurga naczyniowego/USG Doppler