DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PROGRAMY UNIJNE

RAK NA WSPAK

banner z logami kolejno fundusze europejskie program regionalny, flaga polski rzeczpospolita polska, promuje łódzkie, unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego flaga unii europejskiejPROGRAM REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
„RAK NA WSPAK”

NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego „RAK NA WSPAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Program skierowany jest do grupy 105 pacjentów w wieku aktywności zawodowej (15+) z terenu województwa łódzkiego, będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz do osób pragnących wrócić na rynek pracy dzięki otrzymanym świadczeniom rehabilitacyjnym. W Programie nie mogą brać udziału osoby posiadające orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy oraz korzystające z rehabilitacji w ramach środków publicznych w chwili deklarowania chęci udziału w Programie.

CELE PROGRAMU
Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego Uczestników oraz ich szybszy powrót do aktywności życiowej, w tym również zawodowej. Realizacja Programu przebiega zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon 510 182 755
e-mail: rehabilitacja@eskulapretkinia.pl

Istnieją dwie ścieżki umożliwiające przystąpienie do Programu:

 • Pacjent spełniający kryteria uczestnictwa zostaje skierowany do udziału w Programie przez lekarza prowadzącego (onkolog, chirurg onkolog, torakochirurg, chemioterapeuta, radioterapeuta, neurochirurg, ortopeda, ginekolog itp.)
 • Pacjent zgłasza się do Biura Projektu, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji kierowany jest na konsultacje do lekarza onkologa, który wydaje decyzje o włączeniu do programu. Następnie pacjent kierowany jest na wizytę u lekarza rehabilitacji medycznej, który ustala Indywidualny Plan Rehabilitacji.

Regulamin uczestnictwa Rak na Wspak

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od 4 do 10 procedur dziennie (w zależności od potrzeb Pacjenta). Po każdej z serii zabiegów odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna, której celem jest stwierdzenie zasadności dalszej rehabilitacji (lub jej modyfikacja). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa/seksuologa, psychoterapeuty, logopedy oraz dietetyka. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu.

Czas trwania projektu: w trakcie realizacji

ZADZWOŃ – 510 182 755

STREFA KRĘGOSŁUPA

banner z logami kolejno, fundusze europejskie program regionalny, flaga polski rzeczpospolita polska, herb łodzi województwo łódzkie, unia europejska europejski fundusz społeczny flaga unii europejskiejPROGRAM REHABILITACYJNY SKIEROWANY DO OSÓB Z CHOROBAMI GRZBIETU I KRĘGOSŁUPA
„STREFA KRĘGOSŁUPA”

przezroczysty graficzny model 3d ludzkich pleców z zaznaczonym na czerwono kręgosłupemNZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacji leczniczej dla pacjentów  z chorobami grzbietu i kręgosłupa z terenu województwa łódzkiego “STREFA KRĘGOSŁUPA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Łodzi oraz powiatów: łaskiego, pabianickiego, sieradzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego oraz zgierskiego w wieku aktywności zawodowej 15+ ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielonych świadczeń rehabilitacyjnych.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wzrost szans na podjęcie, utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, zmagających się chorobami grzbietu i kręgosłupa.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 • Miejsce zamieszkania: miasto Łódź + powiat: łaski, pabianicki , sieradzki, poddębicki,, zduńskowolski, zgierski
 • Wiek: 15+ ( osoby aktywne zawodowo lub deklarujące powrót na rynek pracy)
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę nie starsza niż rok
 • W programie nie mogą brać udziału osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy

FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 15 dni zabiegowych (w zależności od potrzeb Pacjenta). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa oraz dietetyka.

W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu do Placówki  oraz kosztów opiekuńczych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon +48 533 222 003
e-mail: a.adamiak@eskulapretkinia.pl

Czas trwania projektu : w trakcje realizacji

*Pierwszeństwo udziału w Programie mają osoby powyżej 50 roku życia.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

banner z logami kolejno, fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga polski rzeczpospolita polska, dostępność plus, unia europejska europejski fundusz społeczny flaga unii europejskiej

NZOZ Eskulap jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 472 410, 00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z USG i innego nowoczesnego sprzętu medycznego. Łatwiej będzie im dostać się z zewnątrz do placówki, dostać się do gabinetów lekarski i zabiegowych, korzystać z przystosowanej do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych rejestracji czy klimatyzacji w części zdrowej pediatrycznej. Również pacjenci ze szczególnymi potrzebami uzyskają u nas pomoc fachowego, wyszkolonego personelu.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

CZERNIAK - TO WIDZĘ

banner z logami kolejno, fundusze europejskie program regionalny, flaga polski rzeczpospolita polska, herb łodzi województwo łódzkie, unia europejska europejski fundusz społeczny flaga unii europejskiejPROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ SKÓRY
„CZERNIAK – TO WIDZĘ”

NZOZ ARTMEDIS wraz z NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Profilaktyki Nowotworowej Skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego „Czerniak – to widzę” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

obrazek przedstawiający lekarza badającego znamiona barwnikowe. Tekst na obrazku: Chroń badaj zapobiegaj. Czerniak to widzę Programu Profilaktyki Nowotworowej Skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego.DLA KOGO?

Program jest skierowany dla osób w wieku 18-64 , aktywnych zawodowo oraz mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Łodzi lub powiatów: pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, mających podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory skóry lub reprezentujących grupy zawodowe w największym stopniu narażone na czynnik rakotwórczy w postaci promieniowania UV. Do tych grup zawodowych można zatem zaliczyć osoby zatrudnione w rolnictwie, budownictwie, leśnictwie czy też łowiectwie.
Ponadto Projekt adresowany jest do specjalistów świadczących usługi medyczne, kosmetyczne, rehabilitacyjne, mogących propagować profilaktykę czerniaka. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielonych świadczeń zdrowotnych.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Projektu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej 1150 mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów: pabianickiego, zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego będących w grupie podwyższonego ryzyka (w tym zawodowego) zachorowania na nowotwory skóry – w wyniku wdrożenia (do 30.09.2023r.) przez podmioty działalności leczniczej: ARTMEDIS S.c. w partnerstwie z ESKULAP S.c. „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców woj. łódzkiego”. Dodatkowym celem Projektu jest podniesienie wiedzy, świadomości i w efekcie zmiana zachowań mieszkańców ww. powiatów i m. Łodzi, w kierunku eliminowania czynników ryzyka zachorowania na
nowotwory skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 • Miejsce zamieszkania, wykonywania aktywności zawodowej lub naukowej: miasto Łódź oraz powiaty: pabianicki, zduńskowolski, łaski i sieradzki ( osoby aktywne zawodowo lub deklarujące
  powrót na rynek pracy)
 • Wiek: 18-39 ( dla których opalanie jest formą rekreacji i sposobem na dbanie o młody wygląd )
 • Wiek: 40-64 ( osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nowotworów skóry lub ryzyka zawodowego czyli zatrudnione w rolnictwie, budownictwie, leśnictwie, rybołówstwie czy też łowiectwie)
 • Specjaliści świadczący usługi medyczne, kosmetyczne, rehabilitacyjne, którzy chcą propagować profilaktykę czerniaka, poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z PROJEKTU

 • osoby, które mają zdiagnozowany nowotwór skóry
 • osoby, które uczestniczą w Programie ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolskim programie profilaktyki nowotworów skóry lub innym wojewódzkim Programie z tego zakresu
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszły konsultację dermatologiczną i/lub badanie dermatoskopem/wideodermatoskopem w ramach NFZ

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Rejestracją Przychodni Eskulap, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00-18.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
e-mail: kontakt@eskulapretkinia.pl

oraz

z Biurem Projektu Przychodnia Artmedis, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon: 789-042-009
e-mail: projektunia@artmedis.com.pl

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z warsztatów edukacyjnych, które wyjaśnią negatywne skutki opalania i korzystania ze sztucznego promieniowania UV – solarium, wskażą sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu. Czas trwania projektu od 01.04.2022r. do 30.09.2023r.

ZADZWOŃ – 789 042 009