Szanowni Pacjenci

W związku z wejściem w życie dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Pankowska-Pryt – wspólnik spółki ESKULAP S.C. Edyta Pankowska-Pryt, Janina Pankowska, Mateusz Pryt z siedzibą w Łodzi (94 – 054) ul. Kusocińskiego 61, tel. 42 252 10 90.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – p. Aleksandrą Rosińską dostępną pod adresem mailowym: iod@koliber-doradztwo.pl.
 3. Większość danych podają Państwo samodzielnie. Jeżeli korzystacie Państwo ze świadczeń finansowanych przez NFZ, weryfikujemy status ubezpieczenia korzystając z narzędzi udostępnionych przez publicznego płatnika (system e-WUŚ).
 4. Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu Państwa leczenia.
 5. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
  • ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (na podstawie art. 9 ust 2 lit. h oraz art 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit. h RODO w związku z art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  • realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej (art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  • kontakt (na podany nr telefonu lub adres e-mail) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami);
  • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust 1 lit c RODO oraz art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości).
 1. Państwa dane będą przekazywane:
  • innym podmiotom leczniczym współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
  • osobom upoważnionym przez Państwa do dostępu do informacji/dokumentacji;
  • podmiotom i instytucjom uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa, w tym na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (obsługa informatyczna, księgowość, poczta);
  • na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Programu Sczepień przeciw COVID-19 Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom uczestniczącym w jego realizacji zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji odpowiedzianych za organizację Narodowego Programu Szczepień na terytorium Polski.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W niektórych przypadkach okres ten jest wydłużony lub skrócony – wszystkie wyjątki od tej ogólnej zasady znajdziecie Państwo w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
 5. Korzystanie z usług naszej przychodni jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową zapisania do przychodni, rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.
 6. Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.
 7. Brak podania numeru telefonu lub adresu e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu z naszej strony w celu odwołania wizyty lub poinformowania o alarmowym wyniku badania tym trybem.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia.
 9. Na mocy przepisów RODO każda osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. Niemniej powołując się na zapisy art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakładające na nas obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej informujemy, że w naszej placówce wprowadzono ograniczenia w realizacji powyższych praw.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 11. Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.