Deklaracja dostępności

Poradnia Lekarzy Rodzinnych – Eskulap Retkinia w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://eskulapretkinia.pl/

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.02.2023

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis posiada wygodną i konsekwentną nawigację – spójną i logiczną, ułatwiającą przeglądanie treści. Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie internetowej używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • przemieszczanie się po serwisie za pomocą klawisza [TAB]

  • powiększanie zawartości strony [CTRL] oraz [+]

  • pomniejszania zawartości strony [CTRL] oraz [-]

  • przywrócenie domyślnego skalowania serwisu [CTRL] oraz [0]

Wysoki kontrast:

  • system Windows [SHIFT lewy] + [ALT lewy] + [PRT SCR]

  • system macOS [Option-Command-F5]

Treści niedostępne

Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktur pozwalającej osobom niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie doc.
Staramy się sukcesywnie eliminować błędy aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Wyłączenia:

–  zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 06.04.2021 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Poradnia Eskulap Retkinia dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://eskulapretkinia.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://eskulapretkinia.pl/.

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://eskulapretkinia.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, możesz skontaktować się z nami:

Poradnia Lekarzy Rodzinnych – Eskulap Retkinia
ul. Kusocińskiego 61
94-054 Łódź
tel. +48 42 252 10 90
e-mail: kontakt@eskulapretkinia.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Poradnią Lekarzy Rodzinnych – Eskulap Retkinia

jest możliwy poprzez:

– korzystanie z poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@eskulapretkinia.pl

– dzwonienie na nr tel. +48 42 252 10 90

– korespondencję pisemną na adres:
Poradnia Lekarzy Rodzinnych Eskulap Retkinia
ul. Kusocińskiego 61
94-054 Łódź

Dostępność architektoniczna

Poradnia Lekarzy Rodzinnych Eskulap Retkinia ma swoją siedzibę przy ul. Kusocińskiego 61, 94-054 Łódź

Poniżej informacje dotyczące siedziby oraz szczegółowe opisy dostępności architektonicznej budynku:

– do budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku znajduje się winda dostosowana również dla wózków inwalidzkich,
– w budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna dostępna wkrótce,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla,
– w budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia gabinetów lekarskich w kolorze granatowym, gabinetu zabiegowego w kolorze czerwonym oraz toalety dla niepełnosprawnych w kolorze żółtym dla osób słabowidzących,
– w budynku nie ma informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ale znajduje się szkło powiększające umożliwiające czytanie informacji dostępnych w rejestracji,
– toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

– jest zapewniona możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego na poziomie podstawowym,
Można korzystać z pomocy osoby przybranej (asystent osoby ze szczególnymi potrzebami) tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy)

Poradnia Lekarzy Rodzinnych Eskulap Retkinia cały czas prowadzi prace zmierzające do coraz lepszego przystosowania cyfrowego strony internetowej https://eskulapretkinia.pl/ oraz lepszego przystosowywania architektonicznego  swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnościami – w miarę istniejących możliwości technicznych.